Họ Tên:
Ông PHẠM VĂN VIỄNG
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
14 - 6 - 2002
Hưởng Thọ:
79
Đặt Tại Chùa
CHÙA BỒ ĐỀ
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh