Họ Tên:
NGUYỄN MINH KIỆT
Pháp Danh:
MINH ANH
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 2008
Hưởng Thọ:
75
Đặt Tại Chùa
CHÙA HUỆ LÂM
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh