Họ Tên:
NGUYỄN VĂN BẢY
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
12 - 10 - 2013
Hưởng Thọ:
64
Đặt Tại Chùa
CHÙA HUỆ LÂM
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh