Họ Tên:
NGUYỄN VĂN YÊN
Pháp Danh:
LỆ NHÀN
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
12 - 10 - 0
Hưởng Thọ:
73
Đặt Tại Chùa
CHÙA GIÁC QUANG F9
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh