Họ Tên:
HUỲNH KIẾN HÒA
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
12 - 10 - 2002
Hưởng Thọ:
0
Đặt Tại Chùa
CHÙA LINH CHƯỞNG
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh