Họ Tên:
VŨ THỊ MUỘN
Pháp Danh:
DIỆU PHƯỚC
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
15 - 2 - 2014
Hưởng Thọ:
93
Đặt Tại Chùa
CHÙA LINH CHƯỞNG
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh