Họ Tên:
NGUYỄN HỮU ĐỊNH
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
13 - 7 - 1999
Hưởng Thọ:
74
Đặt Tại Chùa
Tĩnh Xá Lộc Uyên
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh