Họ Tên:
TRẦN NHẠC BA
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 4 - 2013
Hưởng Thọ:
64
Đặt Tại Chùa
Tĩnh Xá Lộc Uyên
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh