Họ Tên:
NGUYỄN THÀNH CAO
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 2012
Hưởng Thọ:
0
Đặt Tại Chùa
CHÙA VẠN PHƯỚC
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh