Họ Tên:
HUỲNH VẬT
Pháp Danh:
QUẢNG VIỆT
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
13 - 7 - 1987
Hưởng Thọ:
85
Đặt Tại Chùa
TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh