Họ Tên:
NGUYỄN VĂN HUÊ
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
14 - 6 - 1974
Hưởng Thọ:
56
Đặt Tại Chùa
TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh