Họ Tên:
PHAN THỊ KIM THOA
Pháp Danh:
NGUYÊN HIỆP
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
12 - 10 - 0
Hưởng Thọ:
0
Đặt Tại Chùa
TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh