Họ Tên:
PHAN THỊ THANH
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 4 - 0
Hưởng Thọ:
80
Đặt Tại Chùa
TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh