Họ Tên:
NGUYỄN THỊ VẤN
Pháp Danh:
DIỆU HẢI
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
14 - 6 - 1969
Hưởng Thọ:
55
Đặt Tại Chùa
Chùa Bửu Liên
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Năm sinh : 1915 ẤT MÃO

Năm Mất : 14/06/1969 KỶ DẬU

HT : 55 tuổi

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh