Họ Tên:
VĂN MINH HỒNG
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
15 - 2 - 0
Hưởng Thọ:
48
Đặt Tại Chùa
TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh