Họ Tên:
HUỲNH VĂN THÔN
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 1977
Hưởng Thọ:
79
Đặt Tại Chùa
Chùa Tuyền Lâm
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Năm Sinh: 1899

Năm Mất: Nhằm 30-03 ÂL

Cải táng: 17-10 -1984

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh