Họ Tên:
Phan Thị Kim Thoa
Pháp Danh:
Nguyên Hiệp
Vị Trí đặt:
Kệ 4, Tầng 2, Vị trí số 2
Ngày Mất:
12 - 10 - 2009
Hưởng Thọ:
76
Đặt Tại Chùa
TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh