Họ Tên:
NGUYỄN THỊ THẠNH
Pháp Danh:
DIỆU THIỆN
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
14 - 6 - 1983
Hưởng Thọ:
53
Đặt Tại Chùa
CHÙA NHƯ LAI
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh