Họ Tên:
HL NGÔ ĐÌNH NHẠN
Pháp Danh:
THIÊN YÊN
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
15 - 2 - 1980
Hưởng Thọ:
27
Đặt Tại Chùa
CHÙA VẠN PHƯỚC
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh