Họ Tên:
CHÂU KIM CHI
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 4 - 1992
Hưởng Thọ:
13
Đặt Tại Chùa
Chùa Bửu Liên
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh