Họ Tên:
THẠCH ĐẸT
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
14 - 6 - 0
Hưởng Thọ:
87
Đặt Tại Chùa
Chùa Bửu Liên
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh