Họ Tên:
NGUYỄN THỊ LỆ THU
Pháp Danh:
DIỆU MÃN
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
12 - 10 - 2006
Hưởng Thọ:
0
Đặt Tại Chùa
Chùa Bửu Liên
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh