Họ Tên:
NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN
Pháp Danh:
DIỆU GIÁC
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
12 - 10 - 1996
Hưởng Thọ:
27
Đặt Tại Chùa
CHÙA KIỀU ĐÀM
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh