Họ Tên:
HỒ THỨC
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 1971
Hưởng Thọ:
69
Đặt Tại Chùa
TỊNH XÁ NGỌC HÒA
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh