Họ Tên:
HỨA DÙ HÔN
Pháp Danh:
THIỆN TUỆ
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
12 - 10 - 1993
Hưởng Thọ:
70
Đặt Tại Chùa
TỊNH XÁ NGỌC HÒA
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh