Họ Tên:
ĐÀO VĂN HÒE
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
13 - 7 - 1981
Hưởng Thọ:
0
Đặt Tại Chùa
CHÙA MINH HÒA
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh