Họ Tên:
PHẠM THỊ XIN
Pháp Danh:
GIÁC NGỌC
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
13 - 7 - 2010
Hưởng Thọ:
93
Đặt Tại Chùa
CHÙA MINH HÒA
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh