Họ Tên:
TRẦN THỊ PHÈN
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
14 - 6 - 1993
Hưởng Thọ:
84
Đặt Tại Chùa
CHÙA DIỆU PHÁP
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh