Họ Tên:
DƯ THỊ MÃO
Pháp Danh:
TỪ LẠC
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 4 - 0
Hưởng Thọ:
83
Đặt Tại Chùa
Chùa Giác Minh
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh