Họ Tên:
NGUYỄN VĂN THỊ XƯỚNG
Pháp Danh:
TÂM MINH
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 1999
Hưởng Thọ:
92
Đặt Tại Chùa
CHÙA KIỀU ĐÀM
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh