Họ Tên:
PHẠM THỊ LỊCH
Pháp Danh:
DIỆU SỰ
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
15 - 2 - 2009
Hưởng Thọ:
86
Đặt Tại Chùa
CHÙA KIỀU ĐÀM
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh