Họ Tên:
HÀ THỊ MỘNG TUYẾT
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
12 - 10 - 1994
Hưởng Thọ:
42
Đặt Tại Chùa
CHÙA LONG AN
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh