Họ Tên:
PHẠM VĂN TIẾU
Pháp Danh:
LIỄU TRẦN
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 0
Hưởng Thọ:
82
Đặt Tại Chùa
CHÙA HIỂN QUANG
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh