Họ Tên:
QUÁCH THỊ NÔ
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
14 - 6 - 0
Hưởng Thọ:
0
Đặt Tại Chùa
CHÙA LONG AN
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh