Họ Tên:
Cụ NGUYỄN THỊ VẤN
Pháp Danh:
DIỆU HẢI
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
14 - 6 - 1969
Hưởng Thọ:
55
Đặt Tại Chùa
Chùa Bửu Liên
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

NĂM SINH: 1915 ( ẤT MÃO )

NĂM MẤT: 14/06/1969 ( KỶ DẬU )

HƯỞNG DƯƠNG: 55 TUỔI 

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh