Họ Tên:
TRẦN TÚ THANH
Pháp Danh:
PHỔ HIỀN
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
15 - 2 - 2013
Hưởng Thọ:
38
Đặt Tại Chùa
CHÙA NGỌC THANH Q2
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh