Họ Tên:
NGUYỄN THỊ NGỌ
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
13 - 7 - 2006
Hưởng Thọ:
88
Đặt Tại Chùa
CHÙA THẬP PHƯƠNG
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh