Họ Tên:
TẠ THỊ THÚY PHƯỢNG
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
15 - 2 - 1997
Hưởng Thọ:
33
Đặt Tại Chùa
CHÙA THẬP PHƯƠNG
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh