Họ Tên:
TRẦN VĂN TRỌN
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
14 - 6 - 0
Hưởng Thọ:
79
Đặt Tại Chùa
CHÙA THẬP PHƯƠNG
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

 MẤT: 14/6 ÂL

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh