Họ Tên:
HÀ THỊ ĐÁNG
Pháp Danh:
DIỆU HIỀN
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 1979
Hưởng Thọ:
81
Đặt Tại Chùa
CHÙA THIỀN TÔN
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Năm sinh: 1898

Năm mất: 17/05 Kỷ Mùi

Hưởng Thọ: 81 tuổi 

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh