Họ Tên:
LÊ TRẦN HOÀNG
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
12 - 10 - 0
Hưởng Thọ:
1
Đặt Tại Chùa
CHÙA TRUNG NGHĨA
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh