Họ Tên:
NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 1995
Hưởng Thọ:
44
Đặt Tại Chùa
CHÙA VẠN QUỐC
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh