Họ Tên:
TRẦN HỮU NHẢN
Pháp Danh:
HUỆ NHẢN
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 4 - 0
Hưởng Thọ:
86
Đặt Tại Chùa
CHÙA TRUNG NGHĨA
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh