Họ Tên:
HÀNG THỊ KIỀU
Pháp Danh:
NHƯ CẦN
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 0
Hưởng Thọ:
0
Đặt Tại Chùa
CHÙA LIÊN ỨNG
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

 MẤT: 17/05 ÂL

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh