Họ Tên:
Bà TẠ THỊ QUẢNG
Pháp Danh:
DIỆU HÒA
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
14 - 6 - 2004
Hưởng Thọ:
68
Đặt Tại Chùa
CHÙA LIÊN ỨNG
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh