Họ Tên:
VŨ THỊ NUÔI
Pháp Danh:
QUẢNG HIỀN
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
12 - 10 - 1990
Hưởng Thọ:
72
Đặt Tại Chùa
CHÙA VẠN QUỐC
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh