Họ Tên:
NGUYỄN THỊ NUÔI
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
12 - 10 - 1975
Hưởng Thọ:
75
Đặt Tại Chùa
Chùa Tuyền Lâm
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh