Họ Tên:
TRẦN QUỐC THƯƠNG
Pháp Danh:
GIẢI THOÁT
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 2002
Hưởng Thọ:
30
Đặt Tại Chùa
CHÙA SÙNG ĐỨC (QUẬN 11)
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh