Họ Tên:
TRẦN THỊ KIM LŨY
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
14 - 6 - 1989
Hưởng Thọ:
27
Đặt Tại Chùa
CHÙA BẢO QUANG
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh