Họ Tên:
NGUYỄN TRỌNG ĐÀI
Pháp Danh:
THUẬN THÀNH
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
12 - 10 - 2007
Hưởng Thọ:
0
Đặt Tại Chùa
CHÙA KỲ VIÊN
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh